ul. Morska 7 A/II, 78-100 Kołobrzeg

Program lojalnościowy

KARTA STAŁEGO KLIENTA baru Chata Rybaka
Regulamin Programu Lojalnościowego Karta Stałego Klienta (KSK)

§ 1
Wystawca i właściciel karty

 1. Wystawcą i właścicielem Karty Stałego Klienta baru Chata Rybaka jest:
  Firma Handlowo-Usługowa JUSTYNA Dariusz Stępniak, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-132-23-91.
 2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizowania programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta, określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2
Użytkownik Karty Stałego Klienta
Kto może mieć kartę?

 1. Użytkownikiem Karty Stałego Klienta może być osoba fizyczna, która wypełniła formularz KSK, złożyła pod nim podpis tym samym zobowiązując się do zaakceptowania i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad korzystania z karty.
 2. Posiadacz KSK wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) w bazie danych osobowych klientów restauracji oraz na ich wykorzystywanie do celów promocyjnych i marketingowych przez Właściciela Karty.
 3. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest trzykrotny zakup potraw z menu za co najmniej 80 zł.

§ 3
Osoby uprawnione do korzystania z karty

 1. Kartą Stałego Klienta może posługiwać się wyłącznie osoba, której odręczny podpis widnieje w Formularzu Karty Stałego Klienta.
 2. Karty nie można odstępować, nie podlega ona odsprzedaży ani nie ma możliwości cesji na inną osobę. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową i może być używana tylko zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 4
Przywileje i ograniczenia związane z kartą

 1. Karta upoważnia indywidualnie Posiadacza KSK do otrzymania 6% zniżki na całe zamówienie w barze Chata Rybaka.
 2. Promocja dotyczy wszystkich potraw z menu oprócz napojów bezalkoholowych oraz alkoholowych.
 3. Warunkiem otrzymania zniżki jest okazanie KSK przed złożeniem zamówienia.
 4. Posiadaczom karty nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości kwoty zniżki w pieniądzu.
 5. Użytkownik karty otrzymuje możliwość korzystania ze specjalnych promocji przeznaczonych tylko i wyłącznie dla posiadaczy Karty Stałego Klienta

§ 5
Termin ważności karty

 1. KSK jest ważna od 4.05.2016 do 31.12.2017.
 2. Wystawca Karty Stałego Klienta ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad Programu Lojalnościowego Karta Stałego Klienta.
 3. Właścicielowi przysługuje prawo unieważnienia karty w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza warunków regulaminu korzystania z karty i nadużywania przywilejów karty (decyzja o unieważnieniu karty zostanie podjęta indywidualnie).
 4. Wystawca Karty Stałego Klienta zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Lojalnościowego Karta Stałego Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny.
 5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Właściciela w przypadku utraty Karty (zgubienia, kradzieży, itp.).
 6. Właściciel Karty Stałego Klienta nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie karty.
 7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży karty Użytkownik KSK może odpłatnie otrzymać duplikat karty (koszt 5 zł).

§ 6
Postanowienia Końcowe

 1. Posiadanie Karty Stałego Klienta oznacza akceptację zasad Programu Lojalnościowego zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KSK. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 3. Właściciel karty zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 4. Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu należy do Właściciela karty.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.chata.rybaka.pl oraz w siedzibie Właściciela KSK.